Loading...
Categorii


· mai multe evenimente
Categorii

Peer Review

 

Procesul de evaluare științifică (peer-review) a cărților propuse spre publicare la Editura Școala Ardeleană


Promovarea lucrărilor științifice din domeniul științelor sociale și umaniste este unul dintre obiectivele principale ale Editurii Școala Ardeleană, alături de lucrările de beletristică.

Atragerea manuscriselor științifice este facilitată de diverse parteneriate și colaborări precedente cu instituții de învățământ și cultură prestigioase din România, precum: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, Academia Română (Institutul de Istorie „George Barițiu”, Centrul de Studii Transilvane), Muzeul Național al Literaturii Române, Institutul Cultural Român, Fundația Lapedatu, Fundația Transilvania Leaders, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Colonia Pictorilor Baia Mare, Festivalul Internațional de Film Transilvania.

O altă modalitate de atragere a manuscriselor este determinată de recomandarea editurii noastre de către cadre universitare – ale căror lucrări de autor sau volume colective le-am editat și publicat de-a lungul activității noastre editoriale – care coordonează teze de doctorat sau școli doctorale sau de către referenți științifici din domeniile: filologie, istorie și studii culturale, filosofie, cinematografie și media, respectiv arte vizuale. De asemenea, la invitația organizatorilor diverselor evenimente academice (conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde), am prezentat catalogul nostru editorial, condițiile și ofertele de publicare a lucrărilor de specialitate și a tezelor de doctorat din diverse domenii.

Manuscrisele propuse spre publicare de către autor(i)/coordonator(i) trebuie trimise în format electronic (preferabil Word sau PDF), într-o formă cât mai apropiată de varianta finală, pentru a fi supuse procesului de evaluare științifică (peer review) și editorială.
Procesul de peer-review al proiectelor editoriale propuse spre publicare la Editura Școala Ardeleană se desfășoară în patru etape: 1) evaluarea editorială; 2) evaluarea științifică (peer-review); 3) evaluarea etică; 4) revizuirea traducerilor.

1. ​Evaluarea editorială

Într-o primă fază, lucrările științifice propuse spre publicare sunt evaluate de colectivul de redacție, compus din editorul responsabil cu procesul de peer-review, un redactor și un tehnoredactor. Colectivul de redacție va evalua dacă lucrarea este în concordanță cu specificul colecțiilor editurii și dacă respectă cerințele tehnice impuse de editură. În procesul de evaluare editorială, vor prevala următoarele criterii: posibilul impact al lucrării științifice, grupul-țintă de cititori, modalitățile de promovare și difuzare, evoluția pieței de carte în domeniul respectiv, numărul de volume existente pe piața de carte care abordează teme similare, notorietatea autorului/autorilor, actualitatea temei în literatura de specialitate și în mass-media, impactul volumelor anterioare ale autorului/autorilor. În urma acestei etape, editorul va stabili tirajul propus pentru prezenta ediție, colecția în care va fi publicată lucrarea și valoarea cofinanțării acordate de Editura Școala Ardeleană, care poate fi stabilită între 0% și 100% din costurile de publicare a volumului, ținând cont de calitatea științifică și culturală rezultată din evaluarea realizată de referenți.
Cărțile cu valoare științifică sau culturală deosebite, dar cu un public-țintă redus pe piața de carte autohtonă, pot fi propuse spre finanțare integrală în cadrul unor programe de finanțare ale unor instituții de profil, precum Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român etc.          ​ 

2. Evaluarea științifică (peer-review)​

Dacă proiectul editorial propus spre publicare la Editura Școala Ardeleană îndeplinește criteriile editoriale, administrative și tehnice menționate mai sus, se trece la următoarea etapă de evaluare, și anume evaluarea științifică de tip peer-review. Editura Școala Ardeleană privilegiază procesele de evaluare blind peer-review (procesul de evaluare științifică în care referenții cunosc identitatea autorului/autorilor, fără ca autorul/autorii să cunoască identitatea referenților), respectiv double blind peer-review (manuscrisul este anonimizat, referenții rămânând, la rândul lor, anonimi).
Manuscrisele anonimizate sunt transmise către doi referenți de specialitate, selectați din Lista de Referenți a Editurii Școala Ardeleană.
Fiecare referent va analiza în mod independent lucrarea supusă procesului de peer-review, luând în considerare următoarele criterii de evaluare a calității științifice:

  • calitatea cercetării
  • originalitatea lucrării și gradul de noutate
  • relevanța lucrării pentru domeniul de cercetare vizat
  • valoarea metodologiei folosite în tratarea tematicii alese
  • calitatea bibliografiei și a referințelor utilizate
  • calitatea redactării și acuratețea formulării conținutului științific
  • alte criterii de evaluare relevante pentru referenți.

Referenții vor transmite editorului, în timp util (maxim 45 de zile), referatul de evaluare din care rezultă următoarele propuneri:

  • acceptarea și recomandarea de publicare a lucrării
  • acceptarea cu revizuiri (minore sau majore) – în acest caz, referenții vor transmite observațiile către editor, care vor fi transmise autorului/autorilor spre revizuire
  • respingerea lucrării.

Autorii pot ei înșiși să propună referenți de specialitate în momentul propunerii lucrării spre publicare. Aceștia pot fi coordonatori ai echipelor de cercetare, coordonatorii tezelor de doctorat, membri ai comisiilor de îndrumare. Expertiza referenților propuși de autori vor fi luate în considerare de colectivul de redacție în decizia finală de acceptare a lucrării științifice.

3. Evaluarea etică

Evaluarea etică presupune soluționarea suspiciunilor de plagiat și declararea necorespunzătoare a autoratului lucrării. Referenții de specialitate vor avea în vedere aspectul originalității lucrării la nivel ideatic, urmărind îndeplinirea strictă a cerințelor de citare academică agreate în domeniul de cercetare din care face parte lucrarea propusă spre publicare.

4. Revizuirea traducerilor

Revizuirea traducerilor vizează evaluarea calității traducerilor în limba română sau din limba română într-o altă limbă străină. Evaluarea este realizată de un specialist, un cunoscător al limbii-sursă sau un vorbitor nativ. Nerevizuirea traducerii de către autor/autori, la solicitarea editorului, duce automat la respingerea lucrării propuse spre publicare.