Facebook


· mai multe evenimente
Facebook

Istorie universală

Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI
Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI
  • An apariție: 2017
  • ISBN/ISSN: 978-606-8770-44-4
  • Format: 17x24cm
  • Pagini: 538
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Nicolae Edroiu
Colecția Istorie universală este coordonată de Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș

 

Lumea de astăzi este compusă din mai multe lumi care conviețuiesc într-o strânsă interdependență. Evoluția contemporană este foarte accelerată și complexă. Pentru a înțelege și a explica ceea ce ni se întâmplă, trebuie să recurgem la interdisciplinaritate. Istoria este, cum spunea Nicolae Iorga, o știință totală. Iar istoria universală este una dintre căile cele mai eficiente de a ajunge la cunoașterea socială de care avem atât de multă nevoie. Prin reeditarea lucrării profesorului Mihail P. Dan despre relațiile românilor cu popoare din Europa Centrală, Editura Școala Ardeleană și-a propus să deschidă o Colecție de Istorie universală. Sunt convins că aceasta va oferi o mai bună cunoaștere și înțelegere istoriei noastre naționale, contextului ei european și internațional. (Vasile Pușcaș)

* * *

Lucrarea Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI este astăzi o raritate bibliografică. Apărută la Sibiu în anul 1944, când Institutul de Istorie Naţională din Cluj se găsea în refugiul sibian impus de ocupaţia ungaro-horthystă asupra părţii de nord-est a Transilvaniei, difuzarea i s-a făcut cu dificultate, multe din exemplarele ediţiei dispărând în condiţiile repetatelor mutări ale Institutului şi Bibliotecii acestuia în faţa bombardamentelor. După revenirea la Cluj, în vara anului 1945, exemplare din tiraj s-au distribuit, cu greu, instituţiilor de profil şi cercetătorilor din domeniu, multe însă pierzându-se. Importanţa sub aspect ştiinţific a lucrării profesorului Mihail P. Dan pentru studiile referitoare la raporturile româno-ceho-slovace a rămas însă intactă datorită, în primul rând, vastei şi profundei documentaţii istorice asupra subiectului, modalităţilor de abordare a lui. (Nicolae Edroiu)

* * *

Cuprins

Introducere

1. Relațiunile ceho-slovaco-române în istoriografia celor trei popoare

2. Câteva cuvinte despre lucrarea de față

Cap. I. Cehi și Români în veacul al XIII-lea

1. Câteva cuvinte despre Boemia în prima jumătate a veacului XIII

2. Přemysl Otakar II și prima întâlnire dintre Cehi și Români: Kreussen-brunn 1260

3. Un voievod transilvan refugiat în Boemia

4. Au fost chemați Românii în ajutor la 1276-1277 de Přemysl Otakar II?

5. Cehi și Români spre sfârșitul veacului XIII

Cap. II. Cehi, Slovaci și Români în veacul al XIV-lea

1. Țările cehe și țările române la începutul veacului XIV

2. O țară de limbă cehă: Slovacia, și două țări locuite de Români: Transilvania și Țara Românească față de Coroana ungară în prima jumătate a veacului XIV: Matouš Cák Trenčianský – Voievodul Ladislau – Basarab cel Mare

3. Strălucita epocă a lui Carol IV de Luxemburg în Boemia

4. Relațiuni culturale între Boemia și Transilvania: Studenți din Transilvania la Universitatea din Praga spre sfârșitul veacului XIV

5. Alte momente din relațiunile ceho-slovaco-române în veacul XIV

Cap. III. Cehi, Slovaci și Români în prima jumătate a veacului al XV-lea

1. O revoluție religioasă cu consecințe naționale: Husitismul

2. Primele emigrări husite în țările române

3. Husiții și revoluția ardeleană din 1437-1438

4. Alți emigranți husiți în Moldova până la jumătatea veacului

5. Întâmplări boeme în primele trei decenii ale veacului XV

6. Expediții husite în Slovacia. Jan Jiskra din Brandýs și Ioan Huniade

7. Mărturii slovace despre originea română a lui Ioan Huniade

8. Cehi și Români în luptele lui Ioan Huniade contra Turcilor

9. Cehii și Moldovenii contra Cavalerilor Teutoni și în alte întâmplări polone

10. Alte legături ceho-slovaco-române în prima jumătate a veacului XV

Cap. IV. Cehi, Slovaci și Români în epoca lui Ștefan cel Mare

1. Câteva puncte de atingere între țările cehe, slovace și Moldova lui Ștefan cel Mare

2. Un Domn român dus în prinsoare de un războinic ceh: Vlad Țepeș și Jan Jiskra din Brandýs

3. Cehi cu Matia Corvinul contra lui Ștefan cel Mare: Lupta dela Baia (1467)

4. A existat o alianță între Ștefan cel Mare și Jiří z Poděbrad?

5. Cehi în războaiele lui Ștefan cel Mare contra Turcilor și în alte întâmplări

6. Cehi luptând în oastea polonă contra Moldovei la 1497

7. Continuarea diasporei husite: Jednota bratrská (Uniunea frățească)

8. Influențe husite în domeniul artei militare române: armament, fortificații, tactică

Cap. V. Cehi, Slovaci și Români în veacul al XVI-lea până la Mihai-Viteazul

1. Ceva despre legăturile dintre țările cehe și țările române în veacul al XVI-lea

2. Cehi în oastea polonă contra lui Bogdan cel Orb în 1509

3. Paralelisme istorice: Cehii și Românii față de două evenimente ungurești: Revoluția lui G. Dózsa și lupta dela Mohács

4. Mercenari cehi contra lui Petru Rareș

5. Iezuiții din Olomouc și Gabriel Mailat

6. Studenți transilvani la Universitatea din Olomouc

7. Un Român precursorul învățământului superior slovac: Nicolaus Olahus. Cehi. Slovaci și Români la Universitatea din Trnava în veacul următor

8. Soarta husitismului moldovean. Știri târzii despre Husiții din Moldova

9. Enigmaticul pretendent Pătrașcu trece prin Moravia în 1591

Cap. VI. Cehi și Români în vremea lui Mihai-Viteazul

1. Țările cehe și Țara Românească față de ofensiva turcească la sfârșitul veacului al XVI-lea

2. Mihai-Viteazul și țările cehe: Stările boeme și Mihai-Viteazul. Mihai-Viteazul la Praga. Mihai-Viteazul proprietar la Königsberg (Kynsburg)

3. Cum erau informați Cehii la sfârșitul veacului al XVI-lea despre întâmplările din țările române: „Ziarele” cehe contemporane despre Mihai-Viteazul

Încheiere generală

Anexe

I. Răspunsul Stărilor Moraviei la cererea de ajutor a regelui Ludovic II (1525)

II. Cehii în lupta dela Mohács (1526)

III. „Ziarele” cehe despre luptele lui Mihai-Viteazul. Uciderea Turcilor din Țara Românească. Campaniile din 1594-1595

IV. Răscoala din Țara Românească. Luptele cu Turcii și cu Tătarii în 1594-1595

V. Iunie 1595. Înfrângerea Turcilor. Prădarea Nicopolei

VI. Septemvrie 1595. Turcii atacă Bucureștii. Fug auzind că vin Transilvănenii. Ștefan Răzvan luptă cu Polonii

VII. Octomvrie 1595. Alungarea Turcilor din Țara Românească și cucerirea Târgoviștei. Fuga lui Sinan Pașa din București. Luptele dela Cetatea Giurgiului

VIII. Octomvrie 1595. Eliberarea Târgoviștei cu ajutor ardelean

IX. Mai 1596. Haiducii cuceresc Cladova

X. Intervenția lui Barton pentru încheierea păcii între Turci și Țara Românească

XI. Primăvara 1599. Mihai-Viteazul învinge 20.000 de Tătari și 9.000 de Turci

XII. Octomvrie-Noemvrie 1599. Cucerirea Transilvaniei de către Mihai-Viteazul

XIII. 3 August 1601. Lupta dela Goroslău

Bibliografie

I. Arhive și Biblioteci

1. Arhive

2. Biblioteci

II. Izvoare

1. Documentare

2. Narative

III. Literatură istorică

1. Cu caracter general

2. Cu caracter special

Indice onomastic

Îndreptări și adăugiri

Czechs, Slovaks and Romanians in the 13th-16th centuries

 

An editorial project dedicated to the Great Union Centenary, published under the aegis of Salaj County Center for Culture and Arts
Edition curated and introductory study by Nicolae Edroiu
The Universal History collection is coordinated by Prof. Vasile Pușcaș, PhD

 

Today’s world is made up of several worlds living together in close interdependence. Present-day evolution is very accelerated and complex. In order to understand and explain what’s happening to us we have to resort to interdisciplinarity. As Nicolae Iorga said, history is a total science. And universal history is one of the most efficient ways to arrive to the social knowledge we need so much. By republishing Professor Mihail P. Dan’s work about the relations between Romanians and Central European peoples, Transylvanian School Publishing House pledged to open a Collection of Universal History. I am certain that it will offer a better knowledge and understanding for our national history and its European and international context. (Vasile Pușcaș)

* * *

Czechs, Slovaks and Romanians in the 13th-16th centuries is a bibliographic rarity nowadays. Published in Sibiu in 1944, while the Cluj Institute of National History was taking the refuge imposed by Hungarian horthyst occupation of northeastern Transylvania, its circulation was difficult, many of the edition’s copies disappearing due to the many displacements of the Institute and its Library while facing bombardments. After returning to Cluj in the summer of 1945, some copies were barely distributed to institutions and researchers in the field, many being lost however. The scientific importance of Professor Mihail P. Dan’s work for studies referring to Romanian- Czechoslovakian relations has yet remained intact due first and foremost to the vast and profound historical documentation and the ways of dealing with the subject. (Nicolae Edroiu)

Comentarii: 0