Loading...

Keith Hitchins: The Historian's Honesty / Onestitatea istoricului (eBook)

Keith Hitchins: The Historian\'s Honesty / Onestitatea istoricului (eBook)

Keith Hitchins: The Historian's Honesty / Onestitatea istoricului (eBook)

Colecții: Istorie contemporană

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2021
  • ISBN 978-606-797-676-2
  • Format: 13x21cm
  • Pagini: 170

Preț: 20.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial apărut sub egida Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române și a Fundației Transilvania Leaders la 90 de ani de la nașterea autorului (n. 2 aprilie 1931 - d. 1 noiembrie 2020)

Volum distins cu premiul „David Prodan”, acordat de către Fundația Culturală „Magazin Istoric” și Banca Națională a României pentru anul 2021

Colecția Istorie contemporană este coordonată de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș

 

Textul acestui volum este o evocare a personalității Profesorului și Istoricului Keith Hitchins de către un fost student. Paginile pe care acum i le dedicăm sunt rezultatul unei intenții pe care am formulat‑o la începutul lunii aprilie 2020, atunci când i‑am urat Profesorului „La Mulți Ani!”, cu prilejul împlinirii vârstei de 89 de ani. Se pensionase de o jumătate de an, dar lucra asiduu la proiectele istoriografice pe care și le propusese pentru perioada următoare. Atunci am avut gândul de a dezvolta câteva articole ale mele, din ultimele două decenii, care tratau despre activitatea istoriografică a lui Keith Hitchins, într‑o prezentare în volum, cu prilejul împlinirii a nouă decenii de viață, în 2 aprilie 2021. Cu multă durere în suflet și mari regrete am aflat, în 2 noiembrie 2020, de la apropiații Profesorului din Urbana‑Champaign (SUA), că reputatul istoric, intelectual și mai presus de orice un MARE OM a trecut la cele veșnice. Dar gândul fostului lui student nu a dispărut și, la vremea când ar fi trebuit să împlinească 90 de ani, publicăm aceste pagini ca semn de nemărginită apreciere și profund respect pentru înaltul său umanism și tot ce a realizat în domeniul istoriografic, dar mai ales pentru efortul lui continuu în dezvoltarea dialogului cultural româno‑american/occidental, pentru încrederea că națiunea română este înscrisă pe calea integrării în europenitate.
Alcătuit pentru a reda un portret bio‑bibliografic al distinsului istoric Keith Hitchins, volumul a reluat și completat câteva texte pe care le‑am publicat în Activitatea științifică la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj‑Napoca (2011) și Transylvanian Review (1997, 2011). Bibliografia, tehnoredactată de d‑na Codruța Cuc (Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj‑Napoca), am primit‑o direct de la Profesorul Keith Hitchins, în 2011, iar datele de continuare, până în 2019, le datorez bunăvoinței d‑nei Pompilia Burcica, o colaboratoare a Profesorului în ultimii ani de viață, și publicației Society for Romanian Studies Newsletter (Decembrie 2020). Sugestii remarcabile în conturarea acestui volum au venit și din dialogul cu istoricul american Paul Michelson care a publicat recent (Archiva Moldaviae, 2020) o excelentă prezentare a vieții și activității istoriografice ale Profesorului Keith Hitchins. Dar, cum spunea adesea Keith Hitchins, „nimeni nu e perfect”. Iar medalionul pe care‑l înfățișăm acum cititorilor nu conține toate aspectele și nuanțele operei istoriografice a marelui istoric. De altfel, un scop pe care l‑am urmărit este de a dezvolta interesul pentru scrierile sale deosebite și, în același timp, de a spune breslei istoricilor că avem încă multe de învățat din ceea ce a creat Keith Hitchins în istoriografie și cultură. Căci istoricul Keith Hitchins ocupă un loc distinct, de mare cinste și valoare în istoriografia americană, dar deopotrivă în cea a României și în istoriografia universală. (Vasile Pușcaș)

* * *

Contents / Cuprins

Preface

Prefață

Keith Hitchins: The Historian's Honesty

Keith Hitchins: onestitatea istoricului

Bibliography of Historian Keith Hitchins

Bibliografia istoricului Keith Hitchins

About/ Despre Keith Hitchins

Index

* * *

VASILE PUȘCAȘ este Profesor Jean Monnet Ad Personam la Universitatea Babeș-Bolyai și cercetător la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca. Este expert în relații internaționale și reputat fost diplomat. În perioada 2000-2004 a fost negociator-șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, membru al Guvernului României. A absolvit studii de istorie și științe sociale și a obținut titlul de doctor în istorie la Universitatea Babeș-Bolyai. Domeniile sale de cercetare sunt: Istoria Contemporană, Relații Internaționale, Negocieri Europene, Relații Transatlantice și Europa Centrală și de Est.
Cărți: Dr. Petru Groza – pentru o „lume nouă” (1985, ediție topită),  Alma Mater Napocensis – Idealul universităţii moderne (1994), Al Doilea Război Mondial. Transilvania şi aranjamentele europene. 1940-1944 (1995), Pulsul istoriei în Europa Centrală (1998), Căderea României în Balcani (2000), Relaţii internaţionale contemporane (2003), Speranţă şi disperare – Negocieri româno-aliate, 1943-1944 (1995, 2003), Universitate-Societate-Modernizare (1995, 2003, 2019), Negociind cu Uniunea Europeană, 6 volume (2003-2005), ”Sticks and Carrots”. Regranting the Most-Favored-Nation Status for Romania (USA Congress, 1990-1996)/„Bastoane şi Morcovi”. Reacordarea Clauzei Naţiunii Celei Mai Favorizate (Congresul SUA, 1990-1996) (2006), European Negotiations. A Case Study: The Romania's Accession to EU (2006), Relaţii internaţionale/transnaţionale (2005, 2007), România şi iar România. Note pentru o istorie a prezentului (2007), România spre Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004) (2007), România: de la preaderare la postaderare (2008), Teme europene (2008), Euro-Topics (2009), International/Transnational Relations (2009), Managing Global Interdependencies (2010), Europa în criză (2011), Uniunea Europeană. State-Pieţe-Cetăţeni (2011), Spiritul european, azi (2012), EU Accession Negotiations (A Handbook) (2013), Negocieri pentru parteneriate (2016), România şi calea de viaţă europeană (2017), Philip E. Mosely despre Transilvania și Basarabia (2017), Iuliu Maniu văzut de românii americani (2018), Marea Unire – 1918 – România Mare (2018), Dictatul de la Viena, Transilvania și relațiile româno-ungare (1940-1944) (2020).

An editorial project published under the aegis of ”George Baritiu” History Institute of the Romanian Academy and Transylvania Leaders Foundation celebrating 90 years since the author's birth (April 2, 1931 – November 1, 2020)

The Contemporary History collection is coordinated by Prof. Vasile Pușcaș, PhD.

 

This volume is an evocation of the personality of Professor and Historian Keith Hitchins by a former student. The pages we now dedicate to him are the result of an intention we formulated in early April 2020, when we wished Professor "Happy Birthday!" on his 89th anniversary. He had retired for half a year but was working assiduously on the historiographical projects he had proposed for the following period. That is when I had the thought of developing some of my articles over the past two decades that dealt with the historiographic work of Keith Hitchins in a volume presentation on the occasion of his nineth‑decade anniversary on April 2, 2021. With great pain in my heart and great regret, I learned, on 2 November 2020, from the close friends of the Professor of Urbana‑Champaign (USA), that the reputed historian, intellectual and above all a GREAT MAN has moved on to eternity. But the thought of his former student has not disappeared and, at the time when he should have turned 90, we publish these pages as a sign of boundless appreciation and deep respect for his high humanism and all that he has achieved in the historiographic field, but especially for his continuous effort in the development of the Romanian‑American/Western cultural dialogue, for his confidence that the Romanian nation is inscribed on the path of European integration.
Made to render a bio‑bibliographical portrait of the distinguished historian Keith Hitchins, the volume resumed and completed several texts that I published in Scientific Work at the ”George Barițiu” Institute of History in Cluj‑Napoca (2011) and Transylvanian Review (1997, 2011). The bibliography, edited by Mrs. Codruța Cuc (”George Barițiu” Institute of History in Cluj‑Napoca), I received directly from Professor Keith Hitchins in 2011, and the follow‑up data, until 2019, we owe to the goodwill of Mrs. Pompilia Burcica, a collaborator of the Professor in the last years of life, and the publication of The Society for Romanian Studies Newsletter (December 2020). Remarkable suggestions in shaping this volume also came from the dialogue with the American historian Paul Michelson who recently published (Archiva Moldaviae, 2020) an excellent presentation of the life and historiographical work of Professor Keith Hitchins. But, as Keith Hitchins often said, "no one's perfect." And the medallion we now portray to readers does not contain all aspects and nuances of the historical work of the great historian. Moreover, one goal we have pursued is to develop interest in his outstanding writings and, at the same time, to tell the guild of historians that we still have much to learn from what Keith Hitchins created in historiography and culture. The historian Keith Hitchins occupies a distinct place of great honor and value in American historiography, but also in that of Romania and in world historiography. (Vasile Pușcaș, Translated by Vasile Andreica)

* * *

VASILE PUȘCAȘ  is a Jeane Monnet Ad Personam professor at Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania, and a senior researcher at the „George Barițiu” Institute of History (Romanian Academy). He is an international relations scholar and a reputed former diplomat. During the period 2000-2004, as a Government member, he was the country’s Chief Negotiator for EU accession. He obtained a degree in history and social sciences, and a doctoral degree in history at Babes-Bolyai University. His research areas of interest are Contemporary History, International Relations, European Negotiations, Transatlantic Relations, and Central and Eastern Europe, being a member of many prestigious international professional associations.
Books: Dr. Petru Groza – pentru o „lume nouă” (1985, ediție topită),  Alma Mater Napocensis – Idealul universităţii moderne (1994), Al Doilea Război Mondial. Transilvania şi aranjamentele europene. 1940-1944 (1995), Pulsul istoriei în Europa Centrală (1998), Căderea României în Balcani (2000), Relaţii internaţionale contemporane (2003), Speranţă şi disperare – Negocieri româno-aliate, 1943-1944 (1995, 2003), Universitate-Societate-Modernizare (1995, 2003, 2019), Negociind cu Uniunea Europeană, 6 volume (2003-2005), ”Sticks and Carrots”. Regranting the Most-Favored-Nation Status for Romania (USA Congress, 1990-1996)/„Bastoane şi Morcovi”. Reacordarea Clauzei Naţiunii Celei Mai Favorizate (Congresul SUA, 1990-1996) (2006), European Negotiations. A Case Study: The Romania's Accession to EU (2006), Relaţii internaţionale/transnaţionale (2005, 2007), România şi iar România. Note pentru o istorie a prezentului (2007), România spre Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004) (2007), România: de la preaderare la postaderare (2008), Teme europene (2008), Euro-Topics (2009), International/Transnational Relations (2009), Managing Global Interdependencies (2010), Europa în criză (2011), Uniunea Europeană. State-Pieţe-Cetăţeni (2011), Spiritul european, azi (2012), EU Accession Negotiations (A Handbook) (2013), Negocieri pentru parteneriate (2016), România şi calea de viaţă europeană (2017), Philip E. Mosely despre Transilvania și Basarabia (2017), Iuliu Maniu văzut de românii americani (2018), Marea Unire – 1918 – România Mare (2018), Dictatul de la Viena, Transilvania și relațiile româno-ungare (1940-1944) (2020).