Loading...

Smart Politics. Perspective asupra europenizării

Smart Politics. Perspective asupra europenizării

Smart Politics. Perspective asupra europenizării

Colecții: Biblioteca SINTEZA

  • An apariție: 2020
  • ISBN 978-606-797-428-7
  • Format: 15x23cm
  • Pagini: 156

Preț: 35.00 Lei

Adaugă în coș:
       

Proiect editorial apărut sub egida Fundației Transilvania Leaders
Colecția Biblioteca SINTEZA este coordonată de Vasile Sebastian Dâncu.
Cuvânt înainte de Ioan Hosu
Imagine coperta I: Pieter Bruegel cel Bătrân, Turnul Babel (c. 1563), ulei pe panou de lemn
Fotomontaj copertă: Ciprian Butnaru

 

Textele cuprinse în această carte prezintă, nu de puține ori, proiecții la care m-am încumetat în diferite momente, privind nerăbdător spre viitor, preocupat de înțelegerea schimbărilor care se anunță și la care am convingerea că, printr-o curiozitate antrenată, putem contribui. (Mihnea S. Stoica)

* * *

Când spunem smart politics nu facem trimitere în mod necesar la tehnologie, ci la un set de comportamente și acțiuni care utilizează informația de calitate (informație reală, de actualitate) într-o manieră inovatoare pentru a găsi soluții eficiente în fața provocărilor actuale. Acest comportament se dobândește prin mai multe tipuri de exerciții: disponibilitatea de a asculta și de a interacționa în mod real cu cei pe care-i reprezinți, capacitatea de documentare și de reflecție pe marginea temelor care preocupă opinia publică. Acțiunea politică trebuie să-și revină, trebuie să fie lucidă și obiectivă, deciziile liderilor politici trebuie să țină cont de faptul că toți ne dorim să trăim mai bine, adaptându-ne la condițiile prezentului și pregătindu-ne potrivit pentru provocările viitorului. (Prof. univ. dr. Ioan HOSU)

* * *

Cuprins

Pentru cititori (Cuvânt înainte de Ioan Hosu)
Introducere
1. Smart Politics. Șansa inovării politice
De la smart city la smart politics
Premisele inovării politice
Back to basics
Câteva idei dinspre Vest
2. Uberizarea politicii. Iluzia democrației perfecte
Viitorul din prezent
Politica, pe pilot automat
Epilog
3. Nici democrația nu mai e ce-a fost
Dualitatea unui concept
Democrația reprezentativă și dușmanii săi
Un sfârșit incert
4. Înapoi în viitor. Căutarea unui scenariu pentru Uniunea Europeană
Cartea Albă privind Viitorul Uniunii Europene
Inevitabila opțiune
5. Fantasma Europei federale
Pro-europenismul antifederalist
(1) Inexistentele liste transnaționale
(2) Spitzenkandidatul care n-a mai fost
Substitut pentru federalismul european
6. Place du Luxembourg, sub culorile Berlinului
Aceiași, dar diferiți. Și vice-versa
Berlinul – adevăratul Bruxelles?
Networking în Plux
7. V de la Vișegrad
Tentația euroscepticismului
Dificultatea unui răspuns pe măsură
O vendetă politică
8. Fake news, adăpostul politic al populismului
9. Costurile politice ale inegalității sociale
Inevitabilul efect de domino
Și mai grav: democrația cu diplomă
În numele... Precariatului!
Adevărata victimă: clasa de mijloc
10. Prada politică „made in Romania”
Nici noi nu mai știm câți suntem
Sub presiunea discursului politic european
În luptă cu alteritatea
11. Politica resentimentelor
12. Evoluția speciilor politice: partidele de nișă
Evoluția sau involuția politică
Politica luată peste picior
13. Liderul politic sub presiunea personalizării
Victoria „populismului bun”?
14. Cenușăreasa politicii europene
Liniștea de dinaintea furtunii
Crunta trezire la realitate
Transformările necesare
15. Conservatorii europeni… fără Conservatori
Nevoia de independență
Viitorul incert
Nevoia resetării politice la nivelul PE
16. Surpriza anului 2019: Comisia Eurosceptică?
Pragmatismul periculos al anti-europenilor
La butoanele viitoarei Comisii Europene
Fisurile cordonului sanitar
17. Măsura succesului politic
Scurtă cronică a mandatelor la Președinția Consiliului UE
Prin focul politicii europene și a celei naționale
Estul și restul. O privire către Polonia și Bulgaria
Și totuși...
18. România față cu Președinția
Avem o Președinție. Ce facem cu ea?
România și prioritățile sale
Contextul dă tonul
Șansa responsabilității
19. COVEXIT: Adevărata provocare a Uniunii Europene
O descifrare politică a crizei
Ieșirea coordonată din criză
Câteva concluzii de parcurs...
20. De vorbă cu Geert Hofstede
Referințe bibliografice

* * *

Mihnea S. STOICA (n. 30 iunie 1988, Cluj-Napoca, jud. Cluj) a absolvit Facultatea de Științe Politice (2010) și Facultatea de Drept (2011) ale Universității Babeș-Bolyai. Ulterior, a absolvit masteratul de Politică Europeană Comparată al Vrije Universiteit Amsterdam (2012) și masteratul de Comunicare Politică al Universității Babeș-Bolyai (2014). Obține titlul de doctor al Universității Babeș-Bolyai (2016) cu o teză asupra evoluției populismului dreptei radicale în Europa. De-a lungul carierei sale profesionale lucrează la institutul Kieskompas (Busola Electorală) din Olanda și apoi la Parlamentul European, înființează Centrul Cultural și Academic Olandez din cadrul Universității Babeș-Bolyai, colaborează cu TVR Cluj – unde moderează emisiunile „Sfertul Academic” și „Acasă în Europa” – și cu Revista SINTEZA – în cadrul căreia semnează rubrica „Euro-dileme”. Începând cu anul 2019 este lector universitar la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Smart Politics. Perspectives on Europeanization

 

An editorial project published under the aegis of Transylvania Leaders Foundation
The SINTEZA Library collection is coordinated by Vasile Sebastian Dâncu
Foreword by Ioan Hosu
Front cover picture: Pieter Bruegel the Elder, The Tower of Babel (c. 1563), oil on wood panel
Cover collage: Ciprian Butnaru

 

The texts contained in this book present, not infrequently, projections I dared to make in various moments, looking impatiently towards the future, concerned about understanding the announced changes to which I am convinced we can contribute through a well-trained curiosity.

* * *

When we speak of smart politics we don’t necessarily make reference to technology, but to a set of behaviours and actions that make use of quality information (real, up-to-date information) in an innovative manner to find efficient solutions in front of ongoing challenges. This behaviour is acquired by several types of practices: the willingness to genuinely listen and interact with those you are representing, the ability for documentation and reflection on themes of public concern. Political action must recover, must be lucid and objective, the political leaders’ decisions must take account of the fact that we all wish to live better, adapting us to present-day conditions and properly preparing us for the challenges of the future. (Prof. Ioan Hosu, PhD)

* * *

Table of contents

To the readers (Foreword by Ioan Hosu)
Introduction
1. Smart Politics. The chance of political innovation
From smart city to smart politics
The premises of political innovation
Back to basics
Several ideas from the West
2. The Uberization of politics. The illusion of perfect democracy
The future in the present
Politics on autopilot
Epilogue
3. Neither democracy is what it used to be
The duality of a concept
Representative democracy and its enemies
An uncertain ending
4. Back to the future. In search of a scenario for the European Union
The White Paper on the Future of the EU
The unavoidable option
5. The phantasm of federal Europe
Antifederalist pro-Europeanism
(1) The nonexistent transnational lists
(2) The Spitzenkandidat that never was
A substitute for European federalism
6. Place du Luxembourg, under Berlin’s colours
The same, but different. And vice-versa
Berlin – the true Bruxelles?
Networking in the Plux
7. V from Visegrad
The Euroscepticism temptation
The difficulty of an adequate response
A political vendetta
8. Fake news, the political shelter of populism
9. The political cost of social inequality
The unavoidable domino effect
Even worse: democracy with a degree
In the name of the… Precariat!
The true victim: the middle class
10. Political spoils „made in Romania”
We don’t even know how many we are
Under the pressure of European political discourse
Battling alterity
11. The politics of resentments
12. The evolution of political species: the niche parties
Political evolution or involution
Taunted politics
13. The political leader under the pressure of personalization
Victory for “good populism”?
14. The Cinderella of European politics
The calm before the storm
The cruel awakening to reality
The necessary transformations
15. European conservatives… without the Conservatives
The need for independence
The uncertain future
The need for a political reset at EP level
16. The surprise of 2019: the Eurosceptical Commission?
The dangerous pragmatism of anti-Europeans
Pushing the buttons of the future European Commission
The rifts in the cordon sanitaire
17. The measure of political success
A short chronicle of mandates at the EU Council Presidency
Through the fire of European and national politics
The East and the rest. A look towards Poland and Bulgaria
And still…
18. Romania facing the Presidency
We have a Presidency. What we make of it?
Romania and its priorities
Context sets the tone
The opportunity of accountability
19. COVEXIT: The true challenge for the European Union
A political decoding of the crisis
The coordinated exit from the crisis
A few roadmap conclusions…
20. A talk with Geert Hofstede
Bibliographic references