Loading...

Structuri ale interiorității. Percepția și sensul – permanențe ale discursului vizual prezent în fotografia modernă și contemporană

Structuri ale interiorității. Percepția și sensul – permanențe ale discursului vizual prezent în fotografia modernă și contemporană

Structuri ale interiorității. Percepția și sensul – permanențe ale discursului vizual prezent în fotografia modernă și contemporană

Colecții: Şcoala ardeleană de artă

Etichete:Autor(i):Coordonator(i):  • An apariție: 2017
  • ISBN 978-606-8770-59-8
  • Format: 21x24cm
  • Pagini: 254
 Stoc 0 
       

Cuvânt înainte de Dorel Găină Gherendi
Coordonator proiect: Laura Teodora Ghinea

 

Producători:
Filiala Baia Mare a UAP din România
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca / Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Municipiul Baia Mare și Consiliul Local Baia Mare
Consiliul Județean Maramureș

 

Carte-album editată împreună cu Editura Eikon

 

După Origine. Experiențe ale Temporalității, iată, Adrian Chira a încheiat periplul auctorial necesar pentru cea de-a doua sa carte dedicată fotografiei privită, deodată, ca identitate destinată investigării și reprezentării vizuale a evidențelor de real genuin și/sau interpretat, cât și ca și cadru general pentru interogările fizice și metafizice asupra sensului aflării noastre, a oamenilor, în și întru universul știut și în cel doar bănuit sau dorit.
Și aici, și acum, pasiunea pe care o are domnia sa pentru fotografie nu se încheagă doar într-o sublimă și subtilă Ars Poetica, căci Adrian Chira, este prin condiție fizică și metafizică, profesor, mai bine zis dascăl.
Astfel, noua sa carte intitulată Structuri ale interiorității. Percepția și sensul – permanențe ale discursului vizual prezent în fotografia modernă și contemporană, începe și se termină prin a fi o mult așteptată și folositoare carte de învățătură, venită, mai bine zis, mai mult decât binevenită în și pentru actualitatea acută, cea în care fotografia ca și instanță a vizualului invaziv dintru/întru comunicare riscă să își rătăcească de multe ori chiar și menirea prin hățișurile lacomei abundențe girate de imageriile mediatice. Da! Pasiunea și iubirea sa pentru fotografie s-a însoțit și în această carte cu darul și harul său de cercetător, gânditor și minunat dascăl.
Astfel, artistul din el, excelentul artist din el, se așază smerit, dar cu bucuria rostuirii înțelepte, în și întru rolul de însoțitor și mărturisitor al celorlalte instanțe de gând și faptă necesare unui amplu și calificat discurs pluridisciplinar dedicat aflării, arătării și relatării fotografiei în toate dimensiunile ei, evidențiale și subtile, de la cele de identitar, la cele de varii și graduale parteneriate cu dimensiunile teoretice ale gândirii lumii și lumeirii și cu cele ale ilustrării declinate ale acestora prin efortul singular și/sau conjugat al exigențelor reprezentării vizuale.
Cercetarea întreprinsă de Adrian Chira se împarte calificat și întru-excepțional între aducerea în teritoriul de dezbatere a necesarelor voci calificate generării și gestionării interogărilor și elucidărilor dedicate deslușirii lumii sensurilor, de la cele ale certitudinilor și incertitudinilor anvelopelor filosofiei și esteticii și până la imersiile revelatoare în limpezimile și în tainele reprezentării și percepției prin vizualitate a acesteia și între discursul auctorial investit și validat de experiențialitatea trăirii domniei sale întru gând și faptă a lumii sensurilor, ca și parte a lumii și lumeirii noastre, trăire, dintru totdeauna dar desigur cu făgășuire pe acum și aici, revelată prin datele și instanțele fizice și metafizice ale fotografiilor sale.
De fapt, întru aici și acum, Adrian Chira a reușit, magic, să întrepătrundă două cărți dedicate fotografiei. Una este cea a discursului științific, academic, elevat, magistral ordonat și sever disciplinat în secvențe și succesivități, exemplar pentru împărtășirea de deslușiri legate de plenaritatea fenomenului fotografic, conjugat în validări de ordin filozofic și estetic, iar cea de a doua este cea a discursului izvorât din inimă și din suflet, discurs făcut dintru și întru pasiunea și iubirea de fotografie, privită ca și instanță a trăirii și revelării de lume a sensurilor.
Fuziunea subtilă a discursului prezent în aceste „precum-două cărți” face ca întreprinderea lui Adrian Chira să o privesc și să o primesc ca și pe un al doilea val stârnit de domnia sa, un val ce nu inundă, ci doar fecundează minunat tărâmul gândirii, făptuirii și trăirii de și întru fotografie, privită și simțită ca parteneră întru aflarea, arătarea și relatarea de lume a sensurilor. (Dorel Găină Gherendi, artist vizual, profesor universitar doctor al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca)

Interiority structures. Perception and meaning – permanent features of visual discourse in modern and contemporary photography

 

Foreword by Dorel Găină Gherendi
Project coordinator: Laura Teodora Ghinea

 

Producers:
Baia Mare Subsidiary of Romanian Visual Artists’ Union
Tech University of Cluj-Napoca / North University Center of Baia Mare
Baia Mare Municipality and Baia Mare Local Council
Maramures County Council

 

Album-book published in joint partnership with Eikon Publishing

 

Following Origin. Experiences of Temporality, Adrian Chira finished the necessary auctorial journey for his second book dedicated to photography seen, at once, as identity meant for investigation and visual representation of evidences for genuine and/or interpreted reality and also as a general frame for physical and metaphysical interrogations upon the meaning of our presence as humans in and into the known universe and the one just guessed or desired.
And here and now the passion this gentleman has for photography does not take shape just into a subtle and sublime Ars Poetica, for Adrian Chira is by physical and metaphysical condition a teacher or, better yet, an educator.
Thus his new book titled Interiority structures. Perception and meaning – permanent features of visual discourse in modern and contemporary photography starts and ends up being a much expected and useful book of learning coming, better yet, more than welcomed in and for the acute actuality, the one in which photography as an instance of invasive visuals up to / into communication often risks to lose its mission through the thickets of the greedy abundance endorsed by mediatic images. Yes! His passion and love for photography also came together in this book with his gift and grace of a researching, thoughtful and wonderful tutor.
Hence the artist in him, the excellent artist in him, seats himself humbly, but with the joy of wise purposefulness, in and into the role of companion and confessor of the other instances of thought and act necessary for a comprehensive and well-qualified pluridisciplinary discourse dedicated to finding, showing and narrating photography in all its evidential and subtle dimensions, from those regarding identity to the various and gradual partnerships with the theoretical dimensions of world thought and world-making and those of their declinated illustration through the singular and/or conjoined effort of the visual representation demands.
The research conducted by Adrian Chira divides itself qualifiedly and throughout exceptionally between bringing in the field of debate the necessary voices qualified for generating and managing the interrogations and elucidations dedicated to distinguishing the world of meanings, from those of the certainties and uncertainties of philosophical and esthetic envelopes and up to revelatory immersions into the clarities and mysteries of its representation and perception through visuality, and the auctorial discourse invested and validated by the experientiality of his living in the world of meanings by thought and act, as part of our world and world-making a living revealed, from eternity, but surely with the grooving by here and now, through the data and the physical and metaphysical instances of his photographs.
Actually, into here and now, Adrian Chira has magically succeeded to intertwine two books dedicated to photography. One is that of scientific discourse, academic, elevated, masterly ordered and severely disciplined in its sequences and successivities, exemplary for sharing discernments linked to the photographic phenomenon’s plenarity, conjoined in validations of a philosophical and esthetic order, and the second one is that of heart-sourced discourse made from and onto the passion and love of photography, seen as an instance of living and revealing the world of meanings.
The subtle fusion of the discourse presented in these “as-two books” makes me to see and receive Adrian Chira’s enterprise like a second wave stirred by his excellency, a wave that does not flood, but only wonderfully fecundates the realm of thinking, acting and living in and into photography, seen and felt as partner onto finding, revealing and narrating the world of meanings. (Dorel Găină Gherendi, visual artist, PhD, professor of the Cluj-Napoca Arts and Design University)