Loading...

Sens interzis. Grafică românească, desen și colaj din perioada 1960-1994

Sens interzis. Grafică românească, desen și colaj din perioada 1960-1994

Sens interzis. Grafică românească, desen și colaj din perioada 1960-1994

Colecții: Şcoala ardeleană de artă

Etichete:Autor(i):  • An apariție: 2016
  • ISBN 978-606-797-051-7
  • Format: 21x29,7cm
  • Pagini: 110
 Stoc 0 
       

Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca
Ilustrația copertei reproduce lucrarea lui Feszt László, În ilegalitate.
Ediție bilingvă, româno-engleză

 

Volumul pe care ni‑l oferă acum Dan Breaz – sugestiv intitulat Sens interzis – este fără îndoială un album-catalog cu valoare documentară indiscutabilă: ilustrarea prin grafică, desen și colaj nu doar a schimbării de paradigmă artistică din anii ’60 ai veacului trecut, ci mai ales racordarea la direcțiile și inovațiile estetice occidentale, ceea ce a făcut pe mulți creatori de la noi să respire aerul schimbării într-un cadru politic ce acceptase doar retușuri față de ce se petrecuse în deceniul anterior.
Să nu ne închipuim însă că mesajele au suferit schimbări de esență, pentru că fiecare nouă producție și expresie artistică a stat mai ales sub semnul autocenzurii, la care s-au adăugat temele etniciste și cele ce țineau de cultul personalității, ca o valoare ideologică bine instrumentată și periodic revitalizată pe principiul „legăturii dialectice” dintre artă, umanismul socialist, națiune și partid.
În fapt, sub impulsul altor canoane estetice, arta grafică mai ales trebuia nu doar să sprijine, cât mai ales să contribuie la consolidarea regimului. În felul acesta s-a născut chiar o dogmă ce s-a inoculat perfid în mintea multor graficieni, care, satisfăcuți de libertatea utilizării limbajului artistic occidental și a strecurării unor elemente aparent subversive, au sfârșit aproape mereu prin a rămâne tributari eșafodajului ideologic din epocă. Dovada o constituie tematicile abordate de artiști, care deși sunt transpuse în limbaje și tehnici moderne, în acord cu lumea din afară, surprind totuși comandamentele Partidului Comunist. Evident, puteau fi și semnele unor precauții ideologice, pentru că mereu au existat temeri că la orice semn de liberalizare trebuie reacționat cu prudență, întrucât politica de până atunci a PCR-ului fusese una mereu oscilantă, după firave momente de detensionare urmând reacțiile brutale, ceea ce impunea tot mai multă circumspecție şi mai ales răbdare.
Cele de mai sus constituie un argument în plus pentru a sublinia valoarea volumului de față, care documentează mai ales imagistic schimbările de orientare artistică în intervalul menționat. Asta și pentru că autorul – Dan Breaz – a cercetat cu maximă acribie tezaurul de grafică al Muzeului de Artă din Cluj, nu de ieri, de azi, ci de câțiva ani buni, dovedindu-se acum a fi unul din veritabilii specialiști într-un domeniu extrem de complex și nu îndeajuns explorat nici la noi, dar nici în alte culturi ale Europei Centrale. (prof. univ. dr. Lucian Nastasă‑Kovács, Manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca)

 

Forbidden direction. Romanian graphic art, drawing and collage between 1960-1994

 

Works from the patrimony of the Art Museum of Cluj-Napoca
Cover design: Feszt László, Illegality
Bilingual edition, Romanian-English

 

The volume hereby offered to us by Dan Breaz – suggestively entitled Forbidden Direction – is, undoubtedly, an album‑catalogue of an unquestionable documentary value: it illustrates through graphic art, drawing and collage not only the paradigm change of the sixth decade of the last century, but, above all, the artists’ endeavour to align themselves with the Western aesthetic directions and innovations, which enabled many of our creative spirits to breathe the air of change within a political framework that would accept only retouches of the achievements of the previous decade.
We should not suppose, however, that the messages had undergone essential changes, since each new artistic production and expression was placed mainly under the sign of self‑censorship, a situation which was complemented by the ethnicist themes or those relating to the cult of personality, carrying a well‑instrumented ideological value that would also be revitalised from time to time on the basis of the “dialectic connection” between art, socialist humanism, nationhood and the party.
In fact, under the impulse of other aesthetic canons, graphic art was expected, principally, not only to support, but also to contribute to consolidating the regime. In this manner, it is possible to speak about a genuine dogma which had insinuated itself in the minds of many graphic artists, who, satisfied with the freedom to use the Western artistic expression and to insert seemingly subversive elements, would almost always remain, eventually, tributary to the ideological scaffolding of the age. The proof of this is represented by the themes approached by the artists, which, although transposed in modern expressions and techniques, in tune with the world beyond the borders, nonetheless epitomise the commandments of the Communist Party. Obviously, they could also be regarded as indicative of a certain ideological precaution, as there was always the concern that any sign of liberalisation should be taken with a pinch of salt, since the policy pursued until then by the Romanian Communist Party had always been vacillating, and the fragile moments of respite would be followed be brutal reactions, which required more and more circumspection and, above all, patience.
The above represents another argument for underlining the value of the present volume, which documents mainly in visual terms the artistic orientation during the aforementioned period. We should also add to this that the author – Dan Breaz – has studied with maximum concentration the graphic art treasure of the Cluj‑Napoca Art Museum, proving himself as one of the most accomplished specialists in a field at once extremely complex and insufficiently explored in our country, as well as in other Central European cultures. (prof. univ. dr. Lucian Nastasă‑Kovács, Manager al Muzeului de Artă Cluj-Napoca)