Loading...

Poezia românească neomodernistă

Poezia românească neomodernistă

Poezia românească neomodernistă

Colecții: Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară

  • An apariție: 2018
  • ISBN 978-606-797-280-1
  • Format: 16,5x23,5cm
  • Pagini: 854
 Stoc 0 
       

Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj și a Muzeului Național al Literaturii Române din București
Ilustraţia copertei: Vasile Gorduz, Conversând cu iarba, 20x24x15, bronz, 1982

 

Propun acum, după o primă încercare de evaluare în Poezia unei generaţii (1973), mult lacunară, redusă atunci doar la zece profiluri, ale liricii româneşti din anii ’60, numită astăzi „neomodernistă”, o hartă mai extinsă a aceluiaşi teritoriu. Una ce nu poate fi, totuşi, completă, imagine a unui timp şi spaţiu de creaţie aproximate între repere precum gruparea din jurul revistei clujene Steaua şi – dincolo de munţi – cu numele emblematic al lui Nicolae Labiş, autorul Luptei cu inerţia, şi „momentul Echinox”, ilustrat de tineri poeţi ai anilor ’70: adică un parcurs de la „paranteza realist-socialistă”, zisă şi „proletcultistă” a poeziei noastre, la ultima manifestare semnificativă în plan istorico-literar a modernismului.
O asemenea întreprindere are astăzi riscurile ei, dincolo de imposibilitatea obiectivă de a epuiza lista numelor participante, de toată mâna, de la un număr de protagonişti la actorii („actanţii”!) cu roluri secundare, convocaţi totuşi ca să populeze scena, nu toţi şi nu tocmai ca simpli figuranţi. Căci nu e, s-ar zice, momentul cel mai potrivit să articulezi sinteze sau panorame ample într-un timp în care şi istoria, şi critica literară – mai ales cea dintâi – sunt puse sub semnul întrebării, iar întoarcerea spre trecuturi, fie şi cele mai apropiate, ale Istoriei mari, este sabotată nu puţin de interesul strict pentru un prezent ce nu e în primul rând cel al culturii poetice, cum nu e nici al Culturii în general. Trăim, apoi, o oră a extremelor relativizări ale judecăţilor de valoare, nu doar în plan estetic, la o cotitură ce este şi a civilizaţiei Cărţii, şi care nu prea lasă să se întrevadă curând reaşezări pe poziţii mai stabile, de unde un ochi cu ambiţii triunghiulare să pună cât de cât ordine în mişcarea spectaculos-browniană a actualităţilor de tot felul şi a imaginilor despre ele. Cu cât va trece timpul, posibilitatea şi probabilitatea unor astfel de perspective va fi tot mai mică, şi nu numai din pricina înmulţirii micilor-marilor ţinte de atins în câmpul de tragere. Răbdarea aducerii aminte nu e cea mai evidentă însuşire a omului zilei de azi, fie el şi critic literar, iar noile vârste poetice par a creşte dezinvolt pe un teren ale cărui stratificări geologice sunt tot mai puţin luate în seamă. Autorul acestei cărţi mai crede, însă, că ele sunt importante, că reactivarea, fie şi pe suprafeţe relativ restrânse, a memoriei culturale, în speţă poetice, e chiar vitală pentru existenţa creaţiei de astăzi şi din viitor. (Ion Pop)

* * *

Cuprins

Argument

Modernism, neomodernism

Debuturi întârziate motivat

· Radu Stanca · Ştefan Augustin Doinaş · Ion Negoiţescu · Eta Boeriu · Ioanichie Olteanu ·

Gruparea „Steaua” şi ieşirea din proletcultism

· A.E. Baconsky, Aurel Rău, Victor Felea, Aurel Gurghianu ·

Momentul Nicolae Labiş. Doi „labişieni”: Doina Sălăjan, Grigore Hagiu

· Doina Sălăjan · Grigore Hagiu ·

Fenomenul Nichita Stănescu

„Tradiţionalism” actualizat

· Ion Horea · Ion Gheorghe · Io(a)n Alexandru · Gheorghe Pituţ · George Alboiu · Gheorghe Istrate ·

Variaţiuni clasicizante

· Alexandru Miran · Petru Creţia · Mihai Cantuniari · Eugen Dorcescu ·

Baladişti, trubaduri, oficianţi ai ritualului liric

· Tudor George · Radu Cârneci · Horia Zilieru · Dan Laurenţiu · Cezar Ivănescu · Mihai Ursachi · Ioanid Romanescu · Anghel Dumbrăveanu · Ion Cocora · Dan Verona · Dumitru M. Ion · Nicolae Turtureanu · Şerban Codrin · Octavian Doclin ·

Lirică reflexivă. Angajamentul etic

· Ana Blandiana · Ilie Constantin ·

Poezia în for

· Adrian Păunescu · Mircea Dinescu · Adi Cusin · Dorin Tudoran · Daniela Crăsnaru ·

„Poezia notaţiei”

· Modest Morariu · Florenţa Albu · Toma George Maiorescu · Dumitru Mureşan · Sergiu Adam · Ioana Ieronim · Liliana Ursu ·

Cotidianul transfigurat

· Marius Robescu · Marcel Mihalaș ·

Fantezism ironic, parodic, elegiac

· Marin Sorescu · Petre Stoica · Ovidiu Genaru · Emil Brumaru · Nicolae Prelipceanu · Gheorghe Azap · Marcel Mureşeanu · Ion Drăgănoiu ·

Evanescenţa realului, ficţiunea ca mod de existenţă

· Mircea Ivănescu ·

Variante de (h)ermetism

· Sorin Mărculescu · Cezar Baltag · Mircea Ciobanu · Duşan Petrovici ·

Lirism intelectualizat. „Jocul ideilor cu fantezia”

· Gheorghe Grigurcu ·

Remodelări expresioniste

· Angela Marinescu · Ileana Mălăncioiu · Mihai Elin · Gavril Şedran · Gavril Matei Albastru ·

„Onirismul estetic” şi împrejurimile

· Leonid Dimov · Daniel Turcea · Virgil Mazilescu · Vintilă Ivănceanu · George Almosnino · Constantin Abăluţă · Vasile Vlad · Nora Iuga · Nicolae Ioana · Vasile Petre Fati · Sebastian Reichmann ·

Tematică religioasă

· Nicolae Ionel · Miron Kiropol ·

Mutaţii în universul liric „feminin”

· Constanţa Buzea · Gabriela Melinescu · Doina Uricariu · Ioana Diaconescu · Carolina Ilica ·

Poezia printre cărți

· Alexandru Andriţoiu · Romulus Vulpescu · Marcel Gafton · Florin Mugur · Gheorghe Tomozei · Cristian Simionescu · Matei Călinescu · Grigore Arbore · Irina Mavrodin · Grete Tartler · Gabriela Negreanu · Lucian Alexiu · Sabin Opreanu

Prefigurări textualiste

· Şerban Foarţă · Marin Mincu · Ştefania Plopeanu · Ioan Muşlea ·

Momentul „Echinox”

· Dinu Flămând · Ion Mircea · Adrian Popescu · Mariana Bojan · Aurel Şorobetea · Horia Bădescu · Radu Ulmeanu ·

Concluzii provizorii

Addenda. Critică, auto-critică şi confesiune

Indice de nume

* * *

ION POP (n. 1 iulie 1941, Mireșu Mare, jud. Maramureș). A fost profesor la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1964-2007). A condus, ca redactor-șef și director, revista studențească de cultură „Echinox” (1969-1983). A lucrat ca asistent asociat la Universitatea Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (1973-1976), iar între anii 1990-1993 a activat ca director al Centrului Cultural Român din capitala Franței. La 26 noiembrie 2015 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anii 1973, 1979, 1985, 2001. Premiul Academiei Române (1985). Premiul Național al Uniunii Scriitorilor din România (2012).

Poezie: Propuneri pentru o fântână (1966), Biata mea cumințenie (1969), Gramatică târzie (1977), Soarele și uitarea (1985), Amânarea generală (1990), Descoperirea ochiului (2002), Elegii în ofensivă (2003), Litere și albine (2010), În fața mării (2011), Casa scărilor (2015).

Critică și istorie literară: Avangardismul poetic românesc (1969), Poezia unei generații (1973), Nichita Stănescu. Spațiul și măștile poeziei (1980), Lucian Blaga. Universul liric (1981), Lecturi fragmentare (1983), Jocul poeziei (1985), Avangarda în literatura română (1990), A scrie și a fi. Ilarie Voronca și metamorfozele poeziei (1993), Gellu Naum. Poezia contra literaturii (2001), Viață și texte (2001), Lucian Blaga în 10 poeme (2004), Introducere în avangarda literară românească (2007), „Echinox”. Vocile poeziei (2008), Din avangardă spre ariergardă (2010), Scara din bibliotecă (2013).

Publicistică: Ore franceze (I: 1979, II: 2002), Interviuri. Între biografie și bibliografie (2011), Dezordinea de zi (2012).

Traduceri: (volume) din Georges Poulet, Jean Starobinski, Gérard Genette, Tzvetan Todorov, Eugène Ionesco, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Paul Ricoeur, Benjamin Fondane, Paul Morand. De asemenea, traduceri din poezia franceză a secolului al XX-lea, publicate în presa literară românească.

A coordonat Dicționarul analitic de opere literare românești (4 vol. 1998-2003, ediție definitivă 2007). A realizat o antologie a avangardei literare românești, La réhabilitation du rêve, Paris-București, 2006, și antologia Avangarda românească, în colecția de „Opere fundamentale” a Academiei Române, București, 2015. A coordonat revista Caietele avangardei, editată de Muzeul Național al Literaturii Române din București. A prefațat și îngrijit numeroase ediții din poeții avangardiști români și de poezie românească actuală.

 

The Romanian Neomodernist Poetry

 

An editorial project dedicated to the Great Union Centennial, published under the auspices of the “Octavian Goga” County Library of Cluj and of the National Museum of Romanian Literature in Bucharest.

 

I would like to propose here an extended map of the Romanian poetry of the ‘60s, currently called “neomodernist” poetry, since my first attempt at its appraisal, in Poezia unei generații [The Poetry of a Generation] (1973), seems to me now to be largely lacking with the limited ten profiles it provided. Of course, this new map cannot be complete, and is rather an image of a time and a space of creation whose approximate landmarks are the group that formed around Steaua, the Cluj based literary review, and – beyond the mountains – bearing the emblematic name Nicolae Labiș, the author of Lupta cu inertia [The Fight against Inertia] and the “Echinox moment”, embodied by young poets of the ‘70s: this forms an itinerary that stretches from the “realist-socialist parenthesis” in our poetry, also known as “proletcultist”, to modernism’s last significant historico-literary manifestation.
Such an undertaking comes with its own risks, that go beyond the objective impossibility of exhausting the list of everyone involved, whose importance varies from being lead characters to merely supporting actors, who, in some cases, not all, are there only to fill up the stage. It is not, some would say, the right time to come up with syntheses or ample overviews, in a moment when both history and literary criticism – especially the former – are brought into question, and when the return to any part of the past, even to the more recent great History, is considerably sabotaged by an interest that does not lend itself to poetical culture, or Culture in general, for that matter. Furthermore, we live in a time where value judgements undergo extreme relativisation, which does not only concern the aesthetic domain, but equally affects the civilization of the Book, in a manner that does not allow to hope for a firmer ground any time soon, for a stable place from where an eye with triangular ambitions can cast a certain order on the spectacularly Brownian movement of the novelties of all kind and the way they are reflected upon. As time passes the possibility and the probability of such perspectives grows slimmer, not only because of the proliferation of little-big targets in the shooting range. The patience of remembrance is not the most discernable quality of the man of today, even when he is a literary critic, and the new poetic ages seem to grow unrestrained on a terrain whose geological strata are more and more ignored. The author of this book also believes that these strata are important, that the reactivation of a cultural memory, more precisely a poetic one, even if only in limited areas, is in fact vital for the existence and the perpetuation of creation. (Ion Pop)